Doelstellingen en financiën

  1. De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van hulp- en dienstverlening op het terrein van de gezondheidszorg en/of op het gebied van welzijn;
    en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  2. Het werkgebied van de stichting omvat de plaatsen Sneek, Ysbrechtum, Loënga en Offingawier, zijnde de voormalige plaatsen van de gemeente Sneek.
  3. Subsidie worden alleen verstrekt aan rechtspersonen en niet aan commerciële instellingen.
  4. De stichting dient het algemeen belang.
  5. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het beleid van de Stichting Zorgsteun Sneek is om in principe jaarlijks maximaal het verschil tussen de opbrengsten uit het vermogen en alle gemaakte kosten uit te keren aan aanvragen voor projectaanvragen die vallen binnen de doelstelling.

Overige gegevens
Inschrijving Kamer van Koophandel: 01172118
Er zijn geen werknemers bij de Stichting Zorgsteun en het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

Jaarrekening