Geschiedenis

De huidige Stichting Zorgsteun Sneek is in 2009 ontstaan uit een fusie van de Stichting tot Bevordering der Sociale Hygiëne te Sneek en de Stichting Ondersteuning Algemene Sneker Gezondheidszorg.

Het schema brengt de ontstaansgeschiedenis van de Stichting Zorgsteun Sneek in beeld.

Stichting Sociale Hygiëne

De Sneker Kruisvereniging

  • Het Groene Kruis
  • Het Oranje Groene Kruis
  • Het Geel Witte Kruis
Stichting Steun aan de Sneker Kruisvereniging
Stichting Ondersteuning Algemene Sneker Gezondheidszorg

Stichting tot Bevordering der Sociale Hygiëne te Sneek
Deze stichting is op 30 december 1946 opgericht.
Het doel van de stichting is:

… het steunen van sociaal hygiënisch werk in de Gemeente Sneek en meer in het bijzonder door dien steun te verleenen aan de Vereeniging “Het Groene Kruis” gevestigd te Sneek ter bevordering harer werkzaamheden.

Een belangrijk aspect van de activiteiten van de Stichting Sociale Hygiëne was het verlenen van indirecte steun aan het bestrijden van tuberculose onder de bevolking van Sneek. In het bestuur was statutair een plaats bezet door een bestuurslid van Het Groene Kruis te Sneek.
Uit doelstelling en bestuurssamenstelling blijkt dus de sterke band tussen de Stichting Sociale Hygiëne en Het Groene Kruis.

Oprichting van ‘De Sneker Kruisvereniging’
Omstreeks 1972 fuseerden de Sneker kruisverenigingen ‘Het Geel-Witte Kruis’, ‘Het Oranje-Groene Kruis’ en ‘Het Groene Kruis’ tot De Sneker Kruisvereniging. De verzuiling van het kruiswerk, en daarmee de versnippering van activiteiten, kwam daarmee tot een einde.

Eind jaren 70 werd de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten, gerealiseerd. Het vrijwillige kruiswerk (dat o.a. de wijkverpleging aanstuurde) kwam daarmee stapsgewijs ten einde en werd overgenomen door meer geprofessionaliseerde instanties zoals De Thuiszorg. Een deel van het kapitaal van de Sneker Kruisvereniging werd overgenomen door de AWBZ, een ander deel werd losgekoppeld van de Kruisvereniging zelf en ondergebracht in een aparte stichting, de Stichting Steun aan de Sneker Kruisvereniging.

Oprichting van de ‘Stichting Steun aan de Sneker Kruisvereniging’
Op 18 december 1979 werd de Stichting Steun aan de Sneker Kruisvereniging opgericht.
Het belangrijkste deel van de doelstelling van deze stichting is:

…. de ondersteuning van de extramurale gezondheidszorg in het algemeen en van de maatschappelijke gezondheidszorg in het bijzonder, zoals uitgevoerd door de Sneker Kruisvereniging, …….

De stichting heeft dus een zeer gericht ‘afzetgebied’.

Afslanking van de Stichting Steun aan de Sneker Kruisvereniging en
Oprichting van de Stichting Ondersteuning Algemene Sneker Gezondheidszorg
In 1991 kristalliseert er een nieuwe structuur uit voor de zorg die wordt verleend door Kruisverenigingen en Madi’s (Maatschappelijke dienstverlening). Onder andere komt er een duidelijker splitsing tussen de vrijwilligersorganisaties en de werkorganisaties. Ook gaan plaatselijke Kruisverenigingen op in regionale verenigingen. Eén van de consequenties van deze ontwikkeling is dat het bestaansrecht van de Sneker Kruisvereniging zal wegvallen. Er wordt daarom een nieuwe stichting in het leven geroepen, de Stichting Ondersteuning Algemene Sneker Gezondheidszorg. Een groot deel van het kapitaal van de Stichting Steun aan de Sneker Kruisvereniging wordt overgeheveld naar de nieuwe stichting.
De Stichting Steun aan de Sneker Kruisvereniging heeft dan als specifieke taak:

… de ondersteuning van de gezondheidszorg, zoals uitgevoerd door De Sneker Kruisvereniging, …..

De nieuwe, qua kapitaal grotere stichting, krijgt als doelstelling:

… het moreel en financieel ondersteunen van hulp- en dienstverlening op het terrein van de gezondheidszorg in de meest uitgebreide zin van het woord

De Stichting Ondersteuning Algemene Sneker Gezondheidszorg mag dus ook steun verlenen aan gezondheidszorg binnen de gemeente Sneek die niet verleend wordt door de Kruisvereniging.

Opheffing van de Stichting Steun aan de Sneker Kruisvereniging
Na de opheffing van de Sneker Kruisvereniging is de grondslag van het bestaan van de Stichting Steun aan de Sneker Kruisvereniging weggevallen. In 2007 wordt deze stichting daarom opgeheven.
Het kleine resterende kapitaal wordt overgeheveld naar de Stichting Ondersteuning Algemene Sneker Gezondheidszorg.

Ontstaan van de Stichting Zorgsteun Sneek
In 2009 wordt de fusie tussen de Stichting Ondersteuning Algemene Sneker Gezondheidszorg en de Stichting tot Bevordering der Sociale Hygiëne in gang gezet. De stichtingen hebben nagenoeg dezelfde doelstelling, terwijl ook hun werkwijze zeer weinig verschilt.
De fusiebesprekingen leiden ertoe dat beide stichtingen op 31 december 2009 samengaan tot de Stichting Zorgsteun Sneek.
Het kerndeel van de doelstelling van de nieuwe stichting is:

… het financieel ondersteunen van hulp- en dienstverlening op het terrein van de gezondheidszorg en/of op het gebied van welzijn; ……

De doelstelling is dus verruimd, zodat meer ondersteuning verleend kan worden aan welzijns- en maatschappelijke dienstverleningsprojecten. Het werkgebied van de stichting blijft beperkt tot de plaatsen Sneek, Ysbrechtum, Loënga en Offingawier.